Wat leren we bij de LeV-groep

Algemeen 

Sinds januari 2017 hebben wij op de Morgenster een plusgroep voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, waarvan juf Marianna Ferwerda de leerkracht is. De LeV-groep is iedere dinsdag van 08.30-10.00 voor leerlingen van groep 4-5, van 11.00-12.00 voor leerlingen van groep 3 en iedere donderdag van 08.30-10.00 uur voor leerlingen van groep 6-7. LeV staat voor Leren en Verbreden. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden door de groepsleerkracht in overleg met de IB-er aangedragen. Samen met juf Marianna wordt bekeken of de LeV-groep een passende plek is. In het beleidsplan hoogbegaafdheid op de website kunt u hier meer informatie over vinden. Iedere week worden de leerlingen een half uur per groep door juf Marianna gecoacht bij het maken van hun verrijkingswerk en opdrachten uit de LeV-groep. De leerlingen van groep 8 gaan niet meer naar de LeV-groep, maar worden wel door juf Marianna begeleid bij het inplannen van hun weektaak en het maken van hun verrijkingswerk.  
  

Activiteiten 

Iedere dinsdag werken we in de LeV-groep aan de doelen leren leren, leren denken en leren leven en aan een eigen leerdoel wat in overleg met de leerkracht van de eigen groep wordt bepaald. Dit doen we door samenwerkingsopdrachten te maken op basis van de denkprofielen (analytisch, praktisch en creatief) en de meervoudige intelligenties van de leerlingen. We werken aan analytische, praktische en creatieve opdrachten uit het Vooruitwerklabboek en filosoferen aan de hand van verhalen, vragenkaartjes en het spel Kwink. Debatteren doen we met verschillende oefeningen en stellingen.  De leerlingen werken aan hogere orde denkopdrachten volgens de Taxonomie van Bloom. Via de methodes in de jaargroepen wordt voornamelijk gewerkt aan de eerste drie stappen van de taxonomie, namelijk onthouden, begrijpen en toepassen. In de LeV-groep werken we aan de volgende drie stappen; analyseren, evalueren en creëren. Dit doen we aan de hand van onderzoeksopdrachten, maar ook door het maken van opdrachten in het werkboekje Denken over Taal. We besteden ook veel aandacht aan het trainen van de executieve functies, zoals plannen, organiseren, doorzettingsvermogen, flexibiliteit en emotieregulatie. 
 

Evaluatiegesprekken 

In februari worden er met de ouders en de leerlingen van de LeV-groep evaluatiegesprekken gevoerd en indien nodig voor de overgang naar het volgend schooljaar. Er is tussentijds regelmatig contact tussen juf Marianna, de leerkrachten van de eigen groep en de intern begeleiders om te kijken of de leerling zowel in de LeV-groep als in de eigen groep goed functioneert. Deze bevindingen worden tijdens de evaluatiegesprekken besproken. Er wordt dan ook besproken of de leerling al dan niet in de LeV-groep blijft.
 

Contact 

In BasisOnline zijn speciale gespreksgroepen voor ouders van de LeV-groep. Hierin kunnen ouders algemene vragen stellen en plaatst juf Marianna regelmatig berichten en foto's over het reilen en zeilen in de groep. Vragen of opmerkingen over individuele leerlingen kunnen in een berichtje rechtstreeks aan juf Marianna gestuurd worden.