Regeling Buitenschoolse Opvang De Morgenster

Er is een wet die scholen verplicht om vanaf 1 augustus 2007 te zorgen voor een 'sluitende dagopvang'. Hiermee wordt bedoeld, dat scholen moeten zorgen voor buitenschoolse opvang (BSO), te weten

  • voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur tot het aanvangstijdstip van de lessen
  • naschoolse opvang vanaf het einde van de lessen tot 18.30 uur.

Het doel van deze wet is om meer mensen in staat te stellen arbeid en de zorg voor kinderen met elkaar te combineren.

Zelf doen of samenwerken met bestaande instellingen
De school is niet verplicht om zelf BSO te verzorgen, maar de school moet wel 'regelen' dat BSO beschikbaar is. De school is vrij in de manier waarop dit wordt geregeld. Scholen kunnen dit zelf doen, maar zij kunnen ook besluiten hiervoor een samenwerking aan te gaan met bestaande instellingen op het gebied van kinderopvang. Daarnaast zijn verschillende vormen van samenwerking denkbaar met andere scholen of met instellingen en verenigingen op het gebied van sport en cultuur.

Voor de goede orde: ouders mogen de BSO ook gewoon zelf regelen, zij zijn niet verplicht om hiervoor de school in te schakelen. Maar als ouders een beroep doen op de school, moet de school hiervoor iets geregeld hebben.

Kosten
De kosten van het gebruik van BSO komen voor rekening van de ouders die er gebruik van maken. Hierbij kunnen de bestaande fiscale voorzieningen worden benut.

Makelaarsmodel
De school legt - op verzoek van de ouder(s) - het contact tussen de ouder(s) en de instelling die de gewenste vorm van BSO kan bieden. De verdere inhoudelijke afspraken (dagen en tijden van opvang, tarieven, etc.) worden vervolgens rechtstreeks gemaakt tussen de ouder(s) en de betreffende instelling, daar heeft de school verder geen bemoeienis mee.

Contactgegevens
De Morgenster heeft afspraken gemaakt met de volgende instelling:

Trema Kinderopvang
Singel 16d
4255 HD Nieuwendijk
Tel. 0183 408444

www.trema.org