Medezeggenschapsraad

 

Aan de school is een, wettelijk verplichte, medezeggenschapsraad (mr) verbonden. Hierin zitten vier vertegenwoordigers namens de ouders/verzorgers en vier vertegenwoordigers namens het personeel van de school. Eén directielid is adviserend lid namens het bestuur. De mr heeft het recht om alle aangelegenheden van de school met het bevoegd gezag te bespreken. Voor een aantal belangrijke beslissingen heeft het bevoegd gezag voorafgaand advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. De schoolgids is in overleg met de mr samengesteld en heeft haar instemming.
De meeste vergaderingen van de mr zijn openbaar. Agenda's voor de vergaderingen worden zeven dagen van tevoren in het schoolgebouw opgehangen. Verkiezingen vinden plaats tijdens de laatste kijkavond van het schooljaar. Daarvóór krijgt u de gelegenheid om namen van kandidaten in te dienen, of uzelf kandidaat te stellen. 
Jaarlijks stelt de MR haar jaarverslag op en publiceert dit voor belangstellenden. 
De agenda voor de vergaderingen van de MR hangt een week van te voren zichtbaar in de school. De notulen zijn altijd opvraagbaar.


Download: Infographic MR 2021-2022

Ook de leden van de Medezeggenschapsraad hebben de taken verdeeld.
Voor het cursusjaar 2021-2022 geldt de volgende verdeling:

Ouderleden:
Teamleden:
Adviserend lid namens het management:
Angela den Hartog-ten Berge
Addi Swart (voorzitter)
Gert-Jan de Ruiter
Pepijn van Kinderen

Alice Boon-van Beest
Simone Schouten
Joany Boer-van Vugt
Laura van der Pol

Annelieke Baars-van Koevorden
Marlies van der Burg